Geekbench 6 (Single-Core)


Geekbench 6 是現代計算機、筆記本電腦和智能手機的基準測試。 新的是對更新的 CPU 架構的優化利用,例如基於 big.LITTLE 概念並結合不同大小的 CPU 內核。 單核基準測試僅評估最快的 CPU 內核的性能,與處理器中的 CPU 內核數量無關。


基準測試結果

Intel Core i9-14900KF Intel Core i9-14900KF
24C 32T @ 3.20 GHz未經審核的
3,347
Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900K
24C 32T @ 3.20 GHz未經審核的
3,347
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
2,997
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
2,974
Intel Core i9-14900F Intel Core i9-14900F
24C 32T @ 2.00 GHz未經審核的
2,947
Intel Core i9-14900 Intel Core i9-14900
24C 32T @ 2.00 GHz未經審核的
2,947
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
2,920
Apple A17 Pro Apple A17 Pro
6C 6T @ 3.77 GHz未經審核的
2,914
Intel Xeon w7-2495X Intel Xeon w7-2495X
24C 48T @ 2.50 GHz
2,913
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32T @ 4.20 GHz
2,906
Intel Core i7-14700KF Intel Core i7-14700KF
16C 28T @ 3.40 GHz未經審核的
2,898
Intel Core i7-14700K Intel Core i7-14700K
16C 28T @ 3.40 GHz未經審核的
2,898
AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700X
8C 16T @ 4.50 GHz
2,898
AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 7900X3D
12C 24T @ 4.40 GHz
2,896
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
2,876
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
2,868
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
2,868
AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X
6C 12T @ 4.70 GHz
2,846
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
2,831
Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13980HX
24C 32T @ 2.20 GHz
2,819
AMD Ryzen 9 PRO 7945 AMD Ryzen 9 PRO 7945
12C 24T @ 3.70 GHz
2,798
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24T @ 3.70 GHz
2,798
Intel Core i5-14600KF Intel Core i5-14600KF
14C 20T @ 3.50 GHz未經審核的
2,794
Intel Core i5-14600K Intel Core i5-14600K
14C 20T @ 3.50 GHz未經審核的
2,794
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
2,787
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
2,787
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
2,784
AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD Ryzen 9 7945HX3D
16C 32T @ 2.30 GHz
2,783
AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX
16C 32T @ 2.50 GHz
2,774
AMD Ryzen 7 PRO 7745 AMD Ryzen 7 PRO 7745
8C 16T @ 3.80 GHz
2,769
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
8C 16T @ 3.80 GHz
2,769
Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-13950HX
24C 32T @ 2.20 GHz
2,745
AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 7800X3D
8C 16T @ 4.20 GHz
2,731
Intel Core i9-13900HX Intel Core i9-13900HX
24C 32T @ 2.20 GHz
2,712
Intel Core i7-13850HX Intel Core i7-13850HX
20C 28T @ 2.10 GHz
2,699
Apple M2 Ultra (76-GPU) Apple M2 Ultra (76-GPU)
24C 24T @ 3.50 GHz
2,689
Apple M2 Ultra (60-GPU) Apple M2 Ultra (60-GPU)
24C 24T @ 3.50 GHz
2,689
Apple M2 Max (30-GPU) Apple M2 Max (30-GPU)
12C 12T @ 3.50 GHz
2,689
Apple M2 Pro (10-CPU 16-GPU) Apple M2 Pro (10-CPU 16-GPU)
10C 10T @ 3.50 GHz
2,689
Apple M2 Max (38-GPU) Apple M2 Max (38-GPU)
12C 12T @ 3.50 GHz
2,689


返回首頁