Geekbench 5, 64bit (Single-Core)


Geekbench 5是一個大量使用系統記憶體的跨平臺基準測試。高速的系統記憶體將極大地提升測試成績。單核測試僅使用一個CPU核心,CPU核心的數量以及超執行緒技術將不會影響該項測試成績。


基準測試結果

Intel Xeon D-2796TE Intel Xeon D-2796TE
20C 40T @ 2.00 GHz
13,457
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
2,242
AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 7900X3D
12C 24T @ 4.40 GHz
2,235
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
2,226
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32T @ 4.20 GHz
2,223
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
2,221
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24T @ 3.70 GHz
2,206
AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700X
8C 16T @ 4.50 GHz
2,202
AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X
6C 12T @ 4.70 GHz
2,197
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
8C 16T @ 3.80 GHz
2,177
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
2,147
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
2,147
AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 7800X3D
8C 16T @ 4.20 GHz
2,137
AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX
16C 32T @ 2.50 GHz
2,130
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
2,130
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
2,130
Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13980HX
24C 32T @ 2.20 GHz
2,117
Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-13950HX
24C 32T @ 2.20 GHz
2,108
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
2,080
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
2,065
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
2,065
Intel Core i9-13900HX Intel Core i9-13900HX
24C 32T @ 2.20 GHz
2,064
AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7845HX
12C 24T @ 3.00 GHz
2,052
AMD Ryzen 5 7600 AMD Ryzen 5 7600
6C 12T @ 3.80 GHz
2,049
Intel Core i9-13900E Intel Core i9-13900E
24C 32T @ 1.80 GHz
2,048
Intel Core i9-13900T Intel Core i9-13900T
24C 32T @ 1.10 GHz
2,046
AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 7 7745HX
8C 16T @ 3.60 GHz
2,002
Intel Core i7-13700F Intel Core i7-13700F
16C 24T @ 2.10 GHz
2,002
Intel Core i7-13700 Intel Core i7-13700
16C 24T @ 2.10 GHz
2,002
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
1,990
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
1,990
Intel Core i9-12900F Intel Core i9-12900F
16C 24T @ 2.40 GHz
1,968
Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900
16C 24T @ 2.40 GHz
1,968
Intel Core i5-12600 Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz
1,958
Intel Core i5-13600KF Intel Core i5-13600KF
14C 20T @ 3.50 GHz
1,955
Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600K
14C 20T @ 3.50 GHz
1,955
Intel Core i9-12900E Intel Core i9-12900E
16C 24T @ 2.30 GHz
1,952
Intel Core i7-13800H Intel Core i7-13800H
14C 20T @ 2.50 GHz
1,927
Intel Core i9-13900HK Intel Core i9-13900HK
14C 20T @ 2.60 GHz
1,921
Intel Core i9-13900H Intel Core i9-13900H
14C 20T @ 2.60 GHz
1,919


返回首頁