Geekbench 6 (Multi-Core)


Geekbench 6 是現代計算機、筆記本電腦和智能手機的基準測試。 新的是對更新的 CPU 架構的優化利用,例如基於 big.LITTLE 概念並結合不同大小的 CPU 內核。 多核基準測試評估處理器所有 CPU 內核的性能。 AMD SMT 或 Intel 的超線程等虛擬線程改進對基準測試結果產生了積極影響。


基準測試結果

Apple M2 Ultra (76-GPU) Apple M2 Ultra (76-GPU)
24C 24T @ 3.50 GHz未經審核的
27,376
Apple M2 Ultra (60-GPU) Apple M2 Ultra (60-GPU)
24C 24T @ 3.50 GHz未經審核的
27,376
Intel Xeon w9-3495X Intel Xeon w9-3495X
56C 112T @ 1.90 GHz
26,114
Intel Xeon w7-2495X Intel Xeon w7-2495X
24C 48T @ 2.50 GHz
25,869
Apple M1 Ultra (48-GPU) Apple M1 Ultra (48-GPU)
20C 20T @ 3.20 GHz
23,970
Apple M1 Ultra (64-GPU) Apple M1 Ultra (64-GPU)
20C 20T @ 3.20 GHz
23,970
AMD EPYC 9554 AMD EPYC 9554
64C 128T @ 3.10 GHz
23,869
AMD EPYC 9654P AMD EPYC 9654P
96C 192T @ 2.40 GHz
23,214
AMD EPYC 9654 AMD EPYC 9654
96C 192T @ 2.40 GHz
23,214
Intel Xeon w9-3475X Intel Xeon w9-3475X
36C 72T @ 2.20 GHz
21,059
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
20,947
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
20,755
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
20,305
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
20,305
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
20,256
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
20,165
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
19,975
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
19,752
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32T @ 4.20 GHz
19,479
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
18,875
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
24C 48T @ 3.80 GHz
18,846
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
18,527
AMD EPYC 75F3 AMD EPYC 75F3
32C 64T @ 2.95 GHz
18,246
AMD EPYC 7543 AMD EPYC 7543
32C 64T @ 2.80 GHz
18,068
AMD EPYC 7543P AMD EPYC 7543P
32C 64T @ 2.80 GHz
18,068
AMD EPYC 7513 AMD EPYC 7513
32C 64T @ 2.60 GHz
18,064
AMD EPYC 9254 AMD EPYC 9254
24C 48T @ 2.90 GHz
18,023
AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 7900X3D
12C 24T @ 4.40 GHz
17,857
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
17,358
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
17,208
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
17,208
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX
16C 32T @ 4.00 GHz
17,191
Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13980HX
24C 32T @ 2.20 GHz
17,097
AMD EPYC 74F3 AMD EPYC 74F3
24C 48T @ 3.20 GHz
16,985
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24T @ 3.70 GHz
16,832
AMD EPYC 7443P AMD EPYC 7443P
24C 48T @ 2.85 GHz
16,658
Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-13950HX
24C 32T @ 2.20 GHz
16,477
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
16,455
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
16,244
AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX
16C 32T @ 2.50 GHz
16,214


返回首頁