Geekbench 6 (Multi-Core)


Geekbench 6 是現代計算機、筆記本電腦和智能手機的基準測試。 新的是對更新的 CPU 架構的優化利用,例如基於 big.LITTLE 概念並結合不同大小的 CPU 內核。 多核基準測試評估處理器所有 CPU 內核的性能。 AMD SMT 或 Intel 的超線程等虛擬線程改進對基準測試結果產生了積極影響。


基準測試結果

AMD Ryzen Threadripper 7980X AMD Ryzen Threadripper 7980X
64C 128T @ 3.20 GHz
26,562
Intel Xeon w9-3495X Intel Xeon w9-3495X
56C 112T @ 1.90 GHz
26,114
Intel Xeon w7-2495X Intel Xeon w7-2495X
24C 48T @ 2.50 GHz
25,869
AMD Ryzen Threadripper 7970X AMD Ryzen Threadripper 7970X
32C 64T @ 4.00 GHz
25,442
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX
64C 128T @ 3.20 GHz
24,780
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX
96C 192T @ 2.50 GHz
24,535
Apple M1 Ultra (48-GPU) Apple M1 Ultra (48-GPU)
20C 20T @ 0.60 GHz
23,970
Apple M1 Ultra (64-GPU) Apple M1 Ultra (64-GPU)
20C 20T @ 0.60 GHz
23,970
AMD EPYC 9554 AMD EPYC 9554
64C 128T @ 3.10 GHz
23,869
Intel Core i9-14900KS Intel Core i9-14900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
23,839
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX
24C 48T @ 4.20 GHz
23,654
AMD EPYC 9654P AMD EPYC 9654P
96C 192T @ 2.40 GHz
23,214
AMD EPYC 9654 AMD EPYC 9654
96C 192T @ 2.40 GHz
23,214
Intel Core i9-14900KF Intel Core i9-14900KF
24C 32T @ 3.20 GHz
23,051
Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900K
24C 32T @ 3.20 GHz
23,051
Apple M2 Ultra (76-GPU) Apple M2 Ultra (76-GPU)
24C 24T @ 0.66 GHz
21,450
Apple M2 Ultra (60-GPU) Apple M2 Ultra (60-GPU)
24C 24T @ 0.66 GHz
21,450
Intel Xeon w9-3475X Intel Xeon w9-3475X
36C 72T @ 2.20 GHz
21,059
Apple M3 Max (16-CPU 40-GPU) Apple M3 Max (16-CPU 40-GPU)
16C 16T @ 0.70 GHz
21,045
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
20,947
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
20,755
Intel Core i9-14900F Intel Core i9-14900F
24C 32T @ 2.00 GHz
20,495
Intel Core i9-14900 Intel Core i9-14900
24C 32T @ 2.00 GHz
20,495
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
20,305
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
20,305
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
20,256
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
20,165
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
19,975
Intel Core i7-14700KF Intel Core i7-14700KF
20C 28T @ 3.40 GHz
19,765
Intel Core i7-14700K Intel Core i7-14700K
20C 28T @ 3.40 GHz
19,765
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
19,752
Intel Xeon Gold 6442Y Intel Xeon Gold 6442Y
24C 48T @ 2.00 GHz
19,583
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX
32C 64T @ 4.00 GHz
19,500
AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D
16C 32T @ 4.20 GHz
19,479
Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU) Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU)
14C 14T @ 0.70 GHz
19,404
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
18,875
Intel Core i7-14700F Intel Core i7-14700F
20C 28T @ 2.10 GHz
18,873
Intel Core i7-14700 Intel Core i7-14700
20C 28T @ 2.10 GHz
18,873
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
24C 48T @ 3.80 GHz
18,846
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
18,527


返回首頁