Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)


Geekbench 5是一个大量使用系统内存的跨平台基准测试。高速的系统内存将极大地提升测试成绩。多核测试涉及所有CPU核心,并且能充分利用超线程技术。


基准测试结果

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX
96C 192T @ 2.50 GHz
81,408
AMD EPYC 9654P AMD EPYC 9654P
96C 192T @ 2.40 GHz
79,486
AMD EPYC 9654 AMD EPYC 9654
96C 192T @ 2.40 GHz
79,486
AMD EPYC 9554 AMD EPYC 9554
64C 128T @ 3.10 GHz
65,664
Intel Xeon w9-3495X Intel Xeon w9-3495X
56C 112T @ 1.90 GHz
56,911
AMD Ryzen Threadripper 7980X AMD Ryzen Threadripper 7980X
64C 128T @ 3.20 GHz
55,282
AMD EPYC 7713 AMD EPYC 7713
64C 128T @ 2.00 GHz
47,053
AMD EPYC 7773X AMD EPYC 7773X
64C 128T @ 2.20 GHz
45,899
Intel Xeon w9-3475X Intel Xeon w9-3475X
36C 72T @ 2.20 GHz
44,869
AMD Ryzen Threadripper 7970X AMD Ryzen Threadripper 7970X
32C 64T @ 4.00 GHz
43,613
AMD EPYC 7763 AMD EPYC 7763
64C 128T @ 2.45 GHz
43,120
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
42,350
AMD EPYC 7713P AMD EPYC 7713P
64C 128T @ 2.00 GHz
41,859
AMD EPYC 7573X AMD EPYC 7573X
32C 64T @ 2.80 GHz
39,415
AMD EPYC 75F3 AMD EPYC 75F3
32C 64T @ 2.95 GHz
38,501
AMD EPYC 7702P AMD EPYC 7702P
64C 128T @ 2.00 GHz
38,494
AMD EPYC 7742 AMD EPYC 7742
64C 128T @ 2.25 GHz
37,515
AMD EPYC 7702 AMD EPYC 7702
64C 128T @ 2.00 GHz
37,461
AMD EPYC 7643 AMD EPYC 7643
48C 96T @ 2.30 GHz
36,850
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
36,215
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
34,670
AMD EPYC 7662 AMD EPYC 7662
64C 128T @ 2.00 GHz
33,944
AMD EPYC 7642 AMD EPYC 7642
48C 96T @ 2.30 GHz
33,846
AMD EPYC 7543 AMD EPYC 7543
32C 64T @ 2.80 GHz
29,987
AMD EPYC 7543P AMD EPYC 7543P
32C 64T @ 2.80 GHz
29,987
AMD EPYC 7552 AMD EPYC 7552
48C 96T @ 2.20 GHz
29,934
AMD EPYC 7513 AMD EPYC 7513
32C 64T @ 2.60 GHz
29,846
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
29,745
AMD EPYC 7502P AMD EPYC 7502P
32C 64T @ 2.50 GHz
28,314
AMD EPYC 7443P AMD EPYC 7443P
24C 48T @ 2.85 GHz
28,064
Intel Core i9-14900KS Intel Core i9-14900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
28,051
AMD EPYC 74F3 AMD EPYC 74F3
24C 48T @ 3.20 GHz
27,866
Apple M2 Ultra (76-GPU) Apple M2 Ultra (76-GPU)
24C 24T @ 0.66 GHz
27,860
Apple M2 Ultra (60-GPU) Apple M2 Ultra (60-GPU)
24C 24T @ 0.66 GHz
27,860
Intel Xeon W-3375 Intel Xeon W-3375
38C 72T @ 2.50 GHz
27,049
Intel Core i9-14900KF Intel Core i9-14900KF
24C 32T @ 3.20 GHz
26,972
Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900K
24C 32T @ 3.20 GHz
26,972
Intel Xeon Gold 6314U Intel Xeon Gold 6314U
32C 64T @ 2.30 GHz
26,895
AMD EPYC 7542 AMD EPYC 7542
32C 64T @ 2.90 GHz
26,749
AMD EPYC 7502 AMD EPYC 7502
32C 64T @ 2.50 GHz
26,746


返回首页