Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)


Geekbench 5是一个大量使用系统内存的跨平台基准测试。高速的系统内存将极大地提升测试成绩。多核测试涉及所有CPU核心,并且能充分利用超线程技术。


基准测试结果

AMD Epyc 7763 AMD Epyc 7763
64C 128T @ 2.45 GHz
49,642
AMD Epyc 7713 AMD Epyc 7713
64C 128T @ 2.00 GHz
47,053
AMD Epyc 7713P AMD Epyc 7713P
64C 128T @ 2.00 GHz
47,053
AMD Epyc 75F3 AMD Epyc 75F3
32C 64T @ 2.95 GHz
38,501
AMD Epyc 7742 AMD Epyc 7742
64C 128T @ 2.25 GHz
37,515
AMD Epyc 7643 AMD Epyc 7643
48C 96T @ 2.30 GHz
36,850
AMD Epyc 7543 AMD Epyc 7543
32C 64T @ 2.80 GHz
36,650
AMD Epyc 7543P AMD Epyc 7543P
32C 64T @ 2.80 GHz
36,650
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
36,215
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
34,670
AMD Epyc 7513 AMD Epyc 7513
32C 64T @ 2.60 GHz
31,241
AMD Epyc 7453 AMD Epyc 7453
28C 56T @ 2.75 GHz
28,160
AMD Epyc 74F3 AMD Epyc 74F3
24C 48T @ 3.20 GHz
27,866
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz未经审核的
27,603
AMD Epyc 7443 AMD Epyc 7443
24C 48T @ 2.85 GHz
25,985
AMD Epyc 7443P AMD Epyc 7443P
24C 48T @ 2.85 GHz
25,985
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
25,211
AMD Epyc 7413 AMD Epyc 7413
24C 48T @ 2.65 GHz
24,322
Apple M1 Ultra (48-GPU) Apple M1 Ultra (48-GPU)
20C 20T @ 3.20 GHz
24,055
Apple M1 Ultra (64-GPU) Apple M1 Ultra (64-GPU)
20C 20T @ 3.20 GHz
24,055
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
23,465
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
22,727
AMD Epyc 73F3 AMD Epyc 73F3
16C 32T @ 3.50 GHz
21,125
AMD Epyc 7343 AMD Epyc 7343
16C 32T @ 3.20 GHz
20,897
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
19,851
Intel Xeon W-3265M Intel Xeon W-3265M
24C 48T @ 2.70 GHz
19,473
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
19,010
AMD Epyc 7313 AMD Epyc 7313
16C 32T @ 3.00 GHz
18,665
AMD Epyc 7313P AMD Epyc 7313P
16C 32T @ 3.00 GHz
18,665
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
17,595
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
17,595
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
17,204
Intel Xeon W-3275 Intel Xeon W-3275
28C 56T @ 2.50 GHz
17,196
Intel Xeon W-3275M Intel Xeon W-3275M
28C 56T @ 2.50 GHz
17,196
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
16,606
Intel Core i9-7980XE Intel Core i9-7980XE
18C 36T @ 2.60 GHz
16,495
Intel Core i9-10980XE Intel Core i9-10980XE
18C 36T @ 3.00 GHz
15,841
Intel Core i9-9980XE Intel Core i9-9980XE
18C 36T @ 3.00 GHz
15,725
Intel Core i9-12900F Intel Core i9-12900F
16C 24T @ 2.40 GHz
15,712
Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900
16C 24T @ 2.40 GHz
15,712
Intel Core i9-12950HX Intel Core i9-12950HX
16C 24T @ 2.50 GHz
15,711
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
16C 32T @ 3.90 GHz
15,679
Intel Core i9-12900HX Intel Core i9-12900HX
16C 24T @ 1.80 GHz
15,474
Intel Core i9-12900T Intel Core i9-12900T
16C 24T @ 1.40 GHz
15,450
Intel Core i7-12700KF Intel Core i7-12700KF
12C 20T @ 3.60 GHz
14,992
Intel Core i7-12700K Intel Core i7-12700K
12C 20T @ 3.60 GHz
14,992
AMD Ryzen Threadripper 2970WX AMD Ryzen Threadripper 2970WX
24C 48T @ 3.00 GHz
14,740
AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 9 5900X
12C 24T @ 3.70 GHz
14,515
AMD Ryzen 9 3950X AMD Ryzen 9 3950X
16C 32T @ 3.50 GHz
14,322
Intel Core i9-9960X Intel Core i9-9960X
16C 32T @ 3.10 GHz
14,314


返回首页