Intel Core i9

Intel Core i9
รุ่นจริง: 14.
สถาปัตยกรรมที่แท้จริง: Raptor Lake S Refresh
เทคโนโลยี: 10 nm

Intel Core i9 รายการรุ่น

ชื่อ รุ่น เซ็กเมนต์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรม
Intel Core i 14000 14. Desktop / Server 10 nm Raptor Lake S Refresh
Intel Core i 14000H 14. Mobile 10 nm Raptor Lake H Refresh
Intel Core i 13000 13. Desktop / Server 10 nm Raptor Lake S
Intel Core i 13000H 13. Mobile 10 nm Raptor Lake H
Intel Core i 12000 12. Desktop / Server 10 nm Alder Lake S
Intel Core i 12000H 12. Mobile 10 nm Alder Lake H
Intel Core i 11000H 11. Mobile 10 nm Tiger Lake H
Intel Core i 11000 11. Desktop / Server 14 nm Rocket Lake S
Intel Core i 10000 10. Desktop / Server 14 nm Comet Lake S
Intel Core i 10000H 10. Mobile 14 nm Comet Lake H
Intel Core i 10000X 10. Desktop / Server 14 nm Cascade Lake
Intel Core i 9000 9. Desktop / Server 14 nm Coffee Lake S Refresh
Intel Core i 9000H 9. Mobile 14 nm Coffee Lake H Refresh
Intel Core i 9000X 9. Desktop / Server 14 nm Skylake X Refresh
Intel Core i 8000H 8. Mobile 14 nm Coffee Lake H
Intel Core i 7000X 7. Desktop / Server 14 nm Skylake X


ทั้งหมด Intel Core i9 CPUs


โปรเซสเซอร์ รุ่น
Intel Core i9-14900 Intel Core i9-14900
24C 32T @ 2.00 GHz
14.
Intel Core i9-14900F Intel Core i9-14900F
24C 32T @ 2.00 GHz
14.
Intel Core i9-14900HX Intel Core i9-14900HX
24C 32T @ 2.20 GHz
14.
Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900K
24C 32T @ 3.20 GHz
14.
Intel Core i9-14900KF Intel Core i9-14900KF
24C 32T @ 3.20 GHz
14.
Intel Core i9-14900KS Intel Core i9-14900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
14.
Intel Core i9-14900T Intel Core i9-14900T
24C 32T @ 1.10 GHz
14.
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
13.
Intel Core i9-13900E Intel Core i9-13900E
24C 32T @ 1.80 GHz
13.
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
13.
Intel Core i9-13900H Intel Core i9-13900H
14C 20T @ 2.60 GHz
13.
Intel Core i9-13900HK Intel Core i9-13900HK
14C 20T @ 2.60 GHz
13.
Intel Core i9-13900HX Intel Core i9-13900HX
24C 32T @ 2.20 GHz
13.
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
13.
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
13.
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
13.
Intel Core i9-13900T Intel Core i9-13900T
24C 32T @ 1.10 GHz
13.
Intel Core i9-13900TE Intel Core i9-13900TE
24C 32T @ 1.00 GHz
13.
Intel Core i9-13905H Intel Core i9-13905H
14C 20T @ 2.60 GHz
13.
Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-13950HX
24C 32T @ 2.20 GHz
13.
กลับไปที่ดัชนี