Cinebench R20 (Multi-Core)


Cinebench R20 เป็นรุ่นต่อจาก Cinebench R15 และยังอิงจาก Cinema 4 Suite Cinema 4 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทั่วโลกเพื่อสร้างรูปแบบ 3 มิติ การทดสอบแบบมัลติคอร์นั้นเกี่ยวข้องกับคอร์ของ CPU ทั้งหมด และใช้ประโยชน์จากไฮเปอร์เธรดดิ้งอย่างมาก


ผลการทดสอบมาตรฐาน

AMD Ryzen Threadripper 7980X AMD Ryzen Threadripper 7980X
64C 128T @ 3.20 GHz
36,982
Intel Xeon w9-3495X Intel Xeon w9-3495X
56C 112T @ 1.90 GHz
27,725
AMD Ryzen Threadripper 7970X AMD Ryzen Threadripper 7970X
32C 64T @ 4.00 GHz
25,421
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
25,297
AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz
24,763
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
64C 128T @ 2.70 GHz
24,463
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
32C 64T @ 3.60 GHz
20,892
AMD EPYC 7742 AMD EPYC 7742
64C 128T @ 2.25 GHz
20,644
AMD EPYC 7702P AMD EPYC 7702P
64C 128T @ 2.00 GHz
18,857
AMD EPYC 7702 AMD EPYC 7702
64C 128T @ 2.00 GHz
18,857
AMD EPYC 7662 AMD EPYC 7662
64C 128T @ 2.00 GHz
18,203
AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD Ryzen Threadripper 3970X
32C 64T @ 3.70 GHz
17,105
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
32C 64T @ 3.50 GHz
16,740
Intel Core i9-14900KS Intel Core i9-14900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
15,599
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
15,432
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
15,350
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
15,350
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
15,120
AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD Ryzen Threadripper 3960X
24C 48T @ 3.80 GHz
13,552
AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD Ryzen 9 7945HX3D
16C 32T @ 2.30 GHz
13,036
Intel Xeon W-3175X Intel Xeon W-3175X
28C 56T @ 3.10 GHz
12,975
AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX
16C 32T @ 2.50 GHz
12,914
Intel Core i9-14900F Intel Core i9-14900F
24C 32T @ 2.00 GHz
12,840
Intel Core i9-14900 Intel Core i9-14900
24C 32T @ 2.00 GHz
12,840
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
12,375
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
12,375
Intel Core i9-13950HX Intel Core i9-13950HX
24C 32T @ 2.20 GHz
12,226
Intel Core i7-13700KF Intel Core i7-13700KF
16C 24T @ 3.40 GHz
11,831
Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700K
16C 24T @ 3.40 GHz
11,831
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
11,572
AMD Ryzen Threadripper 2990WX AMD Ryzen Threadripper 2990WX
32C 64T @ 3.00 GHz
11,463
AMD Ryzen 9 PRO 7945 AMD Ryzen 9 PRO 7945
12C 24T @ 3.70 GHz
11,088
AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900
12C 24T @ 3.70 GHz
11,088
Intel Xeon W-3275 Intel Xeon W-3275
28C 56T @ 2.50 GHz
11,020
Intel Xeon W-3275M Intel Xeon W-3275M
28C 56T @ 2.50 GHz
11,020
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
10,744
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
10,511
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
10,511
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
10,428
Intel Core i9-12900F Intel Core i9-12900F
16C 24T @ 2.40 GHz
10,097


กลับไปที่ดัชนี