CPU-Z Benchmark 17 (Single-Core)


CPU-Z 벤치마크는 시스템이 모든 벤치마크 계산을 완료하는 데 걸리는 시간을 측정하여 프로세서의 성능을 측정합니다. 벤치마크가 빨리 완료될수록 점수가 높아집니다.


벤치마크 결과

Intel Core i7-14700KF Intel Core i7-14700KF
20C 28T @ 3.40 GHz
908
Intel Core i7-14700K Intel Core i7-14700K
20C 28T @ 3.40 GHz
908
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
893
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
893
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
881
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
881
Intel Core i5-13600KF Intel Core i5-13600KF
14C 20T @ 3.50 GHz
829
Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600K
14C 20T @ 3.50 GHz
829
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
819
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
817
Intel Core i5-13600 Intel Core i5-13600
14C 20T @ 2.70 GHz
812
AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X
12C 24T @ 4.70 GHz
790
AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X
16C 32T @ 4.50 GHz
790
Intel Core i7-12700K Intel Core i7-12700K
12C 20T @ 3.60 GHz
790
Intel Core i7-12700KF Intel Core i7-12700KF
12C 20T @ 3.60 GHz
787
Intel Core i5-13500 Intel Core i5-13500
14C 20T @ 2.50 GHz
780
AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700X
8C 16T @ 4.50 GHz
774
Intel Core Ultra 9 185H Intel Core Ultra 9 185H
16C 22T @ 2.30 GHz
767
Intel Core i5-12600KF Intel Core i5-12600KF
10C 16T @ 3.70 GHz
766
Intel Core i5-12600K Intel Core i5-12600K
10C 16T @ 3.70 GHz
766
Intel Core i5-14400F Intel Core i5-14400F
10C 16T @ 2.50 GHz
759
Intel Core i5-14400 Intel Core i5-14400
10C 16T @ 2.50 GHz
759
Intel Core i3-14100F Intel Core i3-14100F
4C 8T @ 3.50 GHz
730
Intel Core i3-14100 Intel Core i3-14100
4C 8T @ 3.50 GHz
730
Intel Core i5-12490F Intel Core i5-12490F
6C 12T @ 3.00 GHz
730
Intel Core i9-11900K Intel Core i9-11900K
8C 16T @ 3.50 GHz
676
Intel Core i5-13400F Intel Core i5-13400F
10C 16T @ 2.50 GHz
674
Intel Core i5-13400 Intel Core i5-13400
10C 16T @ 2.50 GHz
674
AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 5950X
16C 32T @ 3.40 GHz
671
AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 9 7940HS
8C 16T @ 4.00 GHz
661
AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 9 5900X
12C 24T @ 3.70 GHz
647
Intel Core i7-11700K Intel Core i7-11700K
8C 16T @ 3.60 GHz
642
AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X
8C 16T @ 3.80 GHz
640
Intel Core i7-11700KF Intel Core i7-11700KF
8C 16T @ 3.60 GHz
639
Intel Core i5-11600K Intel Core i5-11600K
6C 12T @ 3.90 GHz
627
AMD Ryzen 7 8845HS AMD Ryzen 7 8845HS
8C 16T @ 3.80 GHz
624
AMD Ryzen 7 7840H AMD Ryzen 7 7840H
8C 16T @ 3.80 GHz
624
AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 7 7840HS
8C 16T @ 3.80 GHz
624
AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X
6C 12T @ 3.70 GHz
624
Intel Core i5-11600KF Intel Core i5-11600KF
6C 12T @ 3.90 GHz
622


색인으로 돌아가기